Power Quality Analyser

Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop 

สัมมนา ฟรี!! “ปฏิบัติการวัดและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำรุงและความปลอดภัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม, พฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม, อังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 9.00-17.00 น.

    ปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องหลายๆคนคงเคยประสบปัญหาดังกล่าวที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตหรือแม้กระทั่งงานด้านอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งความปลอดภัยของบุคคลากรและการเกิดไฟไหม้ ซึ่งหากขาดการดูแลระบบไฟฟ้าหรือมีการตรวจสอบอย่างไม่เหมาะสมอาจมีปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง การหยุดกระบวนการผลิตแบบกะทันหัน ความร้อนที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าที่อาจนำไปสู่การเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ และปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานตามมาก็ได้

 

1. วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Pattana Golf Club & Resort, ชลบุรี
         * รับจำนวนจำกัดเพียง 45 ท่าน ขอสงวนสิทธิรับไม่เกิน 2 ท่าน/องค์กร

เฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่  ชลบุรี, ระยอง, ฉะเชิงเทรา พื้นที่ภาคตะวันออก

2. วันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2560 ณ โรงแรม Tawaravadee Resort, ปราจีนบุรี
         * รับจำนวนจำกัดเพียง 45 ท่าน ขอสงวนสิทธิรับไม่เกิน 2 ท่าน/องค์กร

เฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่  อยุธยา, สระบุรี, ปราจีนบุรี, นครนายก, ลพบุรี, เพชรบูรณ์, สุพรรณบุรี, อ่างทอง, สิงห์บุรี, ชัยนาท, นครราชสีมา, สระแก้ว, ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (บางส่วน), สงขลา, ภาคใต้ (บางส่วน)

3. วันอังคารที่ 26 กันยายน 2560 ณ โรงแรม Best Western Premier Amaranth Suvarnabhumi Airport, กรุงเทพมหานคร
         * รับจำนวนจำกัดเพียง 45 ท่าน ขอสงวนสิทธิรับไม่เกิน 2 ท่าน/องค์กร

เฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่  กทม. ส่วนกลาง และปทุมธานี, บางนา, กิ่งแก้ว, สุวรรณภูมิ, สมุทรปราการ

 

* เต็มแล้ว ** ปิดรับลงทะเบียน

 

     งาน Training Workshop ในครั้งนี้ คาดหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะให้ผู้เข้าร่วมงานได้สัมผัสการใช้งานจริง กับเครื่องมือหลากหลายชนิดที่ทางบริษัทเตรียมมา เพื่อให้เข้าใจวิธีการตรวจวัดระบบไฟฟ้าอย่างถูกต้องและเป็นไปตามมาตรฐานสากล รวมถึงการวิเคราะห์ผลการวัดว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเพื่อทำการแก้ไขให้ถูกต้องต่อไป

 Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop

กำหนดการสัมมนา

8.00 - 9.00 น. - - ลงทะเบียน - -

9.00 - 10.30 น. วิทยากร คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์

    1. การตรวจวัดและทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐาน IEC-60364-6 และสอดคล้องกับมาตรฐานที่ใช้ในประเทศไทย (EIS)

- วิเคราะห์ปัญหาขั้วต่อแรงดัน ค่าความต้านทานในระบบไฟฟ้า, Circuit Breaker Grounding System การวัดและการทดสอบเครื่องตัดไฟฟ้าเมื่อรั่วไหล (RCD)
- การตรวจและวิเคราะห์การเสื่อมสภาพของฉนวนไฟฟ้า (Insulation)
- การวิเคราะห์ปัญหาอันเป็นสาเหตุสำคัญที่ทำให้เกิดกระแสไฟฟ้ารั่วไหลและกระแสไฟฟ้าลัดวงจร

10.30 - 10.45 น. - - พัก - -

10.45 - 12.00 น. วิทยากร คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ

    2. การตรวจวัดค่าความต้านทานดินของหลักดินในระบบไฟฟ้าและระบบป้องกันฟ้าผ่า (Grounding Resistance)

- วิเคราะห์ความแตกต่างในการวัดค่าความต้านทานดินจากการวัดในหลายๆวิธี และวิเคราะห์ปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น

    3. การตรวจวัดปัญหาคุณภาพไฟฟ้า (PQ)

- ปัญหา Power factor การวิเคราะห์ค่า PF และ DPF, ปัญหา Harmonics, ปัญหากระแสไฟฟ้าในสาย Neutral

12.00 - 13.00 น. - - พักรับประทานอาหารกลางวัน - -

13.00 - 13.45 น. วิทยากร คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์

    4. การตรวจวัดปริมาณไฟฟ้ารั่วไหลของเครื่องใช้ไฟฟ้าเครื่องจักร สำหรับงานด้านความปลอดภัย (PAT)

- Sub Leakage Current, Differential Leakage Current, Touch Leakage Current, Earth Ground Continuity/Ground Bond

13.45 - 14.45 น. - ทำ Workshop แบ่งออกเป็น 6 สถานี สถานีละ 30 นาที หมุนเวียนกันทดลอง -

     สถานีที่ 1 คุณสุพจน์ ตุงคเศรวงศ์
     การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า (เน้นไปที่การตรวจสอบระบบไฟฟ้าจากการทำงาน/พิกัดของ Outlet และ Circuit Breaker)

- ตรวจสอบ EIS และ Auto Sequence (Voltage, Voltage Drop, Loop Impedance)
- ทดสอบ RCD (Prospective Short Circuit Current)

     สถานีที่ 2 ทีมวิศวกร
     การตรวจวัดระบบ Grounding System

- ระบบ Grounding การวัดแบบธรรมดา 3 pole, Selective และ Loop
- การตรวจวัดระบบ Grounding ด้วย Impulse และ High Frequency สำหรับงานป้องกันฟ้าผ่า
- เปรียบเทียบผลการวัดและสรุปผล

14.45 - 15.00 น. - - พัก - -

15.00 - 17.00 น. ทำ Workshop ต่อ

     สถานีที่ 3 คุณพลธร ตันติมันตาภรณ์
     การตรวจวัดค่าความเป็นฉนวน (Insulation)

- วัดค่าความเป็นฉนวนแบบ 1 นาที (Time Spot)
- วัดค่าความเป็นฉนวนในเงื่อนไขของเวลา เช่น PI และ DAR, DD
- การใช้เครื่องมือสำหรับวัดความต่อเนื่องด้วย Micro Ohm Meter

     สถานีที่ 4 คุณเฉลิมพร แสงแจ่ม
     การตรวจวัดและประเมินความปลอดภัยของเครื่องใช้ไฟฟ้าแบบมือถือชนิดต่างๆ (PAT Tester)

- กระแสไฟฟ้ารั่วไหลแบบ Sub Leakage Current
- กระแสไฟฟ้ารั่วไหลที่ผิวสัมผัส
- ตรวจวัด Ground Bond Continuity

     สถานีที่ 5 คุณจิรายุ ไทยประเสริฐ
     การตรวจวัดและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้า (PQ + ชุด Demonstration)

- การวิเคราะห์ปัญหา ค่า Power Factor ทั้ง PF และ DPF
- วิเคราะห์ปัญหา Harmonics และกระแสไฟฟ้าในสาย Neutral
- การตรวจวัดแรงดันผิดปกติชั่วขณะ Event

     สถานีที่ 6 คุณธีระวัฒน์ หนูนาค
     การใช้งานกล้องถ่ายภาพความร้อนและการวิเคราะห์ภาพอย่างถูกต้อง

- ปัญหาผิวที่ต่างกันของแต่ละวัสดุอาจะทำให้การวิเคราะห์ปัญหาเกิดความคลาดเคลื่อนได้
- เพิ่มความเข้าใจในการใช้งานอย่างถูกวิธีและการทำรายงานผล


สอบถามเพิ่มเติมติดต่อ  คุณจิรายุ 0-2514-1000