Power Quality Analyser

  • การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
  • การตรวจวัดและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
  • การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  • การตรวจวัดและวิเคราะห์หาปัญหาแนวสายไฟฟ้า แนวท่อโลหะใต้ผนังหรือใต้ดิน

ระบบไฟฟ้าของโรงงานอาคาร สถานที่เป็นหัวใจของการประกอบการทุกชนิด ระบบไฟฟ้ามีโอกาสมีปัญหาตั้งแต่ช่วงเวลาติดตั้งถึงช่วงเวลาที่ใช้งานแล้ว เช่น ติดตั้งสายผิด, สายขาดตอน, สายลัดวงจร, สายไฟฟ้าร้อน อุปกรณ์ไฟฟ้ามีไฟรั่วดูดพนักงาน และปัญหาอื่น ๆ ซึ่งสามารถเกิดจากผู้ใช้งานผิด เกิดจากสัตว์ เช่น หนูกัดสายไฟฟ้า มีการลัดวงจรจากการใช้กระแสไฟฟ้าเกิน ฯลฯ สายไฟฟ้าจำนวนมากอยู่ในรางสาย อยู่ใต้ดิน หรือบนฝ้า ฯลฯ

สิ่งเหล่านี้ทำให้ช่างไฟฟ้าทำงานยากในการหาจุดเกิดปัญหาเพื่อซ่อมแซม ปล่อยทิ้งไว้ก็ไม่ปลอดภัยต่อคน สัตว์ สิ่งของ เกิดไฟไหม้ทำให้เสียหาย ต้องหยุดผลิต ธุรกิจหยุดชะงัก ขาดทุน เป็นต้น

S 4145204 crop S 4153355

IMG 3317 10646848

บริษัท เมเชอร์โทรนิกซ์ จำกัด ร่วมกับ บริษัท อีเลคทรอนิคส์ ซอร์ซ จำกัด มีเครื่องมือวัดและทดสอบระบบไฟฟ้าหลายชนิด หลายยี่ห้อ เช่น Fluke จากอเมริกา Metrel, Seaward จากยุโรป และแบรนด์อื่นๆ ที่จะสามารถช่วยลดเวลาการซ่อมบำรุงรักษาและแก้ปัญหาของระบบไฟฟ้าได้อย่างถูกจุดอย่างรวดเร็ว ลดความสูญเปล่าและอันตรายจากไฟฟ้า เหมาะกับการดำเนินธุรกิจยุคปัจจุบัน

จึงได้มีการจัดสัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในงานซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย นี้ขึ้น ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้บรรยาย ซึ่งมีหัวข้อ ดังนี้

  • การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าตามมาตรฐานเพื่อความปลอดภัย
  • การตรวจวัดและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพไฟฟ้าและพลังงานไฟฟ้า
  • การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน
  • การตรวจวัดและวิเคราะห์หาปัญหาแนวสายไฟฟ้า แนวท่อโลหะใต้ผนังหรือใต้ดิน

ท่านที่สนใจเข้าสัมมนาฝึกอบรมในหลักสูตรนี้ กรุณาสมัครก่อนวันศุกร์ที่ 21 สิงหาคม 2558 เพื่อการจัดเตรียมเอกสารและสำรองที่นั่งให้เหมาะสมต่อไป (ขอรับจำนวนจำกัด ไม่เกิน 150 ท่าน)

..เต็มแล้วครับ..