Power Quality Analyser

Electrical System Testing for Safety Maintenance Workshop 

สัมมนา ฟรี!! “ปฏิบัติการวัดและตรวจสอบระบบไฟฟ้าเพื่อการซ่อมบำรุงและความปลอดภัย” ในวันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม, พฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม, อังคารที่ 26 กันยายน 2560 เวลา 9.00-17.00 น.

    ปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้องหลายๆคนคงเคยประสบปัญหาดังกล่าวที่มีส่วนสำคัญเป็นอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตหรือแม้กระทั่งงานด้านอนุรักษ์พลังงานรวมทั้งความปลอดภัยของบุคคลากรและการเกิดไฟไหม้ ซึ่งหากขาดการดูแลระบบไฟฟ้าหรือมีการตรวจสอบอย่างไม่เหมาะสมอาจมีปัญหาระบบไฟฟ้าขัดข้อง การหยุดกระบวนการผลิตแบบกะทันหัน ความร้อนที่ผิดปกติที่เกิดขึ้นในระบบไฟฟ้าที่อาจนำไปสู่การเกิดไฟไหม้ขึ้นได้ และปัญหาการสิ้นเปลืองพลังงานตามมาก็ได้

สัมมนา การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานซ่อมบารุงฯในอาคารสัมมนา การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานซ่อมบารุงฯในอาคาร

ขอเชิญเข้าร่วมงานสัมมนา ฟรี หัวข้อ "การตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในงานซ่อมบำรุง เพื่อความปลอดภัยและการตรวจสอบสภาพแวดล้อมในอาคาร" ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560, วันจันทร์ที่ 3 เมษายน 2560 เวลา 8.00 - 16.30 น.

Electrical Machine Safety 1

ดาวน์โหลด จดหมายเชิญและใบลงทะเบียน (pdf 832 KB)

เชิญสัมมนาเรื่อง “มาตรฐาน เทคนิค และเครื่องวัดที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยทางไฟฟ้าและสิ่งแวดล้อมในโรงงานอุตสาหกรรม” วันพุธที่ 11 พฤษภาคม 2559 เวลา 08.00 – 16.30 น ณ ห้องสัมมนา โรงแรมเอเซียแอร์พอร์ต ดอนเมือง (เซียร์รังสิต) ไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียนแต่อย่างใด

S 4145204 crop

..เต็มแล้วครับ..

สัมมนา เรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพในงานซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าและมาตรฐานความปลอดภัย นี้ขึ้น ในวันพุธที่ 26 สิงหาคม 2558 เวลา 08.00 – 16.30 น. ณ ห้องเอเวอร์กรีน ชั้น 5 โรงแรมเอเชีย แอร์พอร์ท โดยจะมีวิทยากรผู้เชี่ยวชาญเป็นผู้บรรยาย ซึ่งมีหัวข้อ ดังนี้