Power Quality Analyser

MD9910

เปลี่ยนจาก Infrared Thermometer แบบ Single Point เป็นกล้องถ่ายภาพความร้อน ในราคาสุดประหยัด

MD9910

MD9910 Transferring

MD9910 USB

กล้องถ่ายภาพความร้อน MD9910 IR Thermal Camera with Bluetooth

Image Resulution 80x80 pixels (6400จุด)

FrameRate 50 Hz

ย่านวัดอุณหภูมิ -20°C ถึง 380°C

Remote การทํางานและโอนถ่ายข้อมูลผ่าน Mobile Application ฟรีบน Android ผ่าน Bluetooth

สามารถทํารายงานผลผ่าน Software บน PC ซึ่งมีมาให้ในชุดแบบ ฟรีดาว์นโหลด

บันทึกภาพลงในหน่วยความจําภายในได้ 20ภาพ

ดีไซน์คงทน เหมาะสําหรับช่างผู้ตรวจสอบอาคารและตรวจสอบไฟฟ้า ในโรงงานด้วยการผ่านการทดสอบการตกหล่น 2เมตร