Power Quality Analyser

MD 9930

กล้องถ่ายภาพความร้อนสําหรับช่างผู้ตรวจสอบไฟฟ้า, ช่างซ่อมบํารุงไฟฟ้า สําหรับงานซ่อมบํารุงไฟฟ้าในงานด้านอาคารและโรงงานอุตสาหกรรม มาพร้อม Software สําหรับทํารายงานผล และแก้ไขภาพ ผ่านการทดสอบการตกหล่น 2 เมตร มาตรฐาน การป้องกันนํ้าและฝุ่น IP65

MD9910

เปลี่ยนจาก Infrared Thermometer แบบ Single Point เป็นกล้องถ่ายภาพความร้อน ในราคาสุดประหยัด