Power Quality Analyser

MI 2166 Demonstration Board standard set

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 223 KB)

ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายในบ้านเพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน BS 7671, IEC61557, IEC60364

วัตถุประสงค์

  • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
  • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า

หัวข้อการเรียนรู้

  • การตรวจสอบประเภทและขนาดของอุปกรณ์ทางไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ สวิทซ์ อุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด
  • การตรวจสอบอุปกรณ์และแผงควบคุมทางไฟฟ้า
  • การตรวจสอบเต้ารับทางไฟฟ้า