Power Quality Analyser

MI 3088 PV Demonstration board standard set

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 882 KB)

ชุดฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อความปลอดภัยตามมาตรฐาน BS 7671, IEC61557, IEC60364

วัตถุประสงค์

  • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าในระบบแปลงพลังงานไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์
  • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้า

หัวข้อการเรียนรู้

  • การตรวจสอบประเภทและขนาดของอุปกรณ์ทางไฟฟ้า เช่น สายไฟฟ้า ฟิวส์ สวิทซ์ อุปกรณ์ ป้องกันไฟฟ้าลัดวงจร อุปกรณ์ป้องกันไฟดูด
  • การตรวจสอบอุปกรณ์และแผงควบคุมทางไฟฟ้า
  • การตรวจสอบเต้ารับทางไฟฟ้า