Power Quality Analyser

MI 3299 HV Demonstration Box 10 kV

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 699 KB)

วัตถุประสงค์

  • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบฉนวนทางไฟฟ้า
  • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบฉนวน

หัวข้อการเรียนรู้

  • การตรวจสอบฉนวนทางไฟฟ้า ประเภทต่างๆ
  • การวิเคราะห์สภาพฉนวนทางไฟฟ้า