Power Quality Analyser

MI 3300 PAT Demoborad standard set

ดาวน์โหลด Technical Datasheett (pdf 211 KB)

วัตถุประสงค์

  • ฝึกการเรียนรู้เรื่องการตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน ในอาคาร ในสำนักงาน และ ในสถานที่ก่อสร้าง
  • ฝึกการใช้เครื่องมือพื้นฐานที่ใช้สำหรับตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้า

หัวข้อการเรียนรู้

  • การตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าประเภทที่ 1 และประเภทที่ 2
  • การตรวจสอบอุปกรณ์และแผงควบคุมทางไฟฟ้า