Power Quality Analyser

MI 3205 TeraOhmXA 5 kV

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 656 KB)

MI 3205 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

 • ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด
 • ทดสอบความเป็นฉนวนของสายและระบบไฟฟ้า (Insulation Test)
 • ตรวจวัดวัดค่า PI, DAR, DD
 • แรงดันไฟฟ้าทดสอบสูง 5 kV
 • ทดสอบด้วย Step Voltage ขั้นละ 50 V และ 100 V

MI 3121H SMARTEC 2 5 kV

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 362 KB)

METREL รุ่น MI 3121H เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 2.5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด

 • ทดสอบความเป็นฉนวนของสายและระบบไฟฟ้า (Insulation Test)
 • ตรวจวัดวัดค่าความต่อเนื่อง RPE 200mA
 • ตรวจวัดวัดค่าความต่อเนื่อง RPE 7mA
 • แรงดันไฟฟ้าทดสอบสูง 2.5 kV
 • การตรวจวัดแรงดันและความถี่

MI 3201TeraOhm 5 kV Plus

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 390 KB)

METREL รุ่น MI 3201 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 5 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด

 • ทดสอบความเป็นฉนวนของสายและระบบไฟฟ้า (Insulation Test)
 • ตรวจวัดวัดค่า PI, DAR, DD
 • ตรวจวัดวัดค่า R(t) Graph Plot
 • ตรวจวัดวัดค่า Capacitance
 • แรงดันไฟฟ้าทดสอบสูง 5 kV
 • การตรวจวัดแรงดันและความถี่

MI 3210 TeraOhmXA 10 kV

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 390 KB)

METREL รุ่น MI 3210 เป็นเครื่องทดสอบฉนวนที่แรงดันไฟฟ้า 10 kV เพื่อตรวจวัดงานบำรุงระบบไฟฟ้าที่ใช้งานกับแรงดันไฟฟ้าแรงสูงเพื่อความปลอดภัย ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานที่รวมอยู่ในเครื่องเดียว

ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด

 • ทดสอบความเป็นฉนวนของสายและระบบไฟฟ้า (Insulation Test)
 • ตรวจวัดวัดค่า PI, DAR, DD
 • แรงดันไฟฟ้าทดสอบสูง 10 kV
 • การตรวจวัดแรงดันและความถี่สูง 550V(TRMS)