Power Quality Analyser

MI 3101 EurotestAT

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 1.19 MB)

Metrel MI3101 เป็นเครื่องทดสอบการติดตั้งระบบไฟฟ้าและตรวจวัดเพื่อซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเพื่อความปลอดภัย เพื่อให้งานตรวจสอบระบบไฟฟ้าเป็นเรื่องง่ายและได้ตามมาตรฐานสากล BS7671 ฟังก์ชั่นการทดสอบครบและครอบคลุมการทำงานมากที่สุดในปัจจุบัน รวมอยู่ในเครื่องเดียว สามารถตรวจสอบระบบไฟฟ้าใน บ้าน โรงเรียน โรงพยาบาล อาคารสำนักงาน โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม ห้างสรรพสินค้า ร้านสะดวกซื้อ สถานที่สาธารณะ

โดยสามารทำการทดสอบได้คลอบคลุมทุกหัวข้อที่จำเป็นและสำคัญ โดยทำการทดสอบได้ง่ายๆ ผ่านทางเต้ารับทางไฟฟ้า (Electrical Outlet) เท่านั้น สามารถทดสอบแบบทีละขั้น (Manual) หรือแบบอัตโนมัติ (Auto Test Sequence)

ค่าทางไฟฟ้าที่ตรวจวัด

  • ทดสอบระดับแรงดันไฟฟ้า (Voltage) ได้ทั้งเฟสเดียวและสามเฟส
  • ทดสอบ Line Impedance พร้อมทั้งคำนวณค่ากระแส IPSC
  • ทดสอบ Loop Impedance พร้อมทั้งคำนวณค่ากระแส IPSC
  • ทดสอบเครื่องป้องกันกระแสไฟฟ้ารั่วไหล (RCD)
  • ทดสอบความเป็นฉนวนของสายและระบบไฟฟ้า (Insulation)
  • ทดสอบความต่อเนื่อง (Continuity 200mA)
  • ตรวจวัดลำดับเฟสของระบบไฟฟ้าสามเฟส (Phase Sequence)