Power Quality Analyser

MI 2892 Power Master

ดาวน์โหลด Technical Datasheet (pdf 1.31 MB)

วัด และวิเคราะห์ค่าทางไฟฟ้าที่จำเป็นทุก ๆ ค่าตามมาตรฐาน EN50160 สามารถตรวจวัดค่าและบันทึกผลเพื่อนำมาวิเคราะห์ และทำรายงานผ่านซอฟต์แวร์

  • ตัวเครื่องมาพร้อมสายวัดกระแสแบบ Flex วัดกระแสสูงสุด 6000A จำนวน 4 เส้น (วัดกระแสในสาย Neutral จริง)
  • หน้าจอแบบสีพร้อมปุ่มลูกศรเข้าถึงเมนูโดยง่าย
  • เครื่องวิเคราะห์คุณภาพไฟฟ้า 3 เฟส ระดับ Class A (IEC61000-4-30)