Power Quality Analyser

metrel kick off 1

วันนี้ (22 ก.ค.58) ได้ฤกษ์ปล่อยโปรโมชั่น Metrel ราคาพิเศษ 4 รุ่น ขวัญใจช่างไฟฟ้า ช่างแอร์ ช่างอิเล็กทรอนิกส์ และถือโอกาสเทรนดีเลอร์ทั่วประเทศพร้อมกัน ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงานเมเชอร์โทรนิกซ์ ถนนลาดพร้าว