Power Quality Analyser

12 1.h37

เครื่องใช้ไฟฟ้าเป็นสิ่งอำนวยประโยชน์นานับประการแต่ก็แฝงไว้ด้วยอันตราย ถึงชีวิตได้ หากเกิดไฟรั่ว แต่ก็ป้องกันได้โดยการเดินสายดินกับระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้า

Industrial 287 Metrel MI 3152 EU

วารสาร Industrial ฉบับที่ 287 เดือนตุลาคม 2559

เครื่องมือตรวจสอบสำหรับช่างไฟฟ้า, ผู้ตรวจสอบอาคาร, ผู้ตรวจสอบโรงงาน เพื่อความปลอดภัยและเป็นไปตามกฎหมาย ใหม่ที่บังคับใช้แล้ว

Non Contact EF Detection

EF (Electric Field) เป็นการส่งเสียงเตือนพร้อมกับหน้าจอแสดงกราฟแท่งความแรงของศักดาไฟฟ้าที่มี อยู่ใน DMM ของ Metrel บางรุ่นที่ออกแบบสำหรับการวัดไฟฟ้ากำลัง คล้ายกับการใช้ไขควงวัดไฟตรวจว่าสายไฟหรือเปลือกโลหะของอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวใดมี ไฟรั่วหรือไม่

เครื่องวัด, บันทึก และวิเคราะห์  คุณภาพไฟฟ้า และการใช้พลังงานไฟฟ้า จาก Metrel

วารสาร Industrial ฉบับที่ 281 เดือนเมษายน 2559

สำหรับพลังงานไฟฟ้า 3เฟส เพื่องาน Energy Saving และงานซ่อมบำรุง

reactivepowernew

ในระบบไฟฟ้ากำลังที่มีโหลดเป็นมอเตอร์หรือหม้อแปลงไฟฟ้า เราต้องจ่ายค่าไฟฟ้าที่ไม่ได้ใช้จริงจำนวนมาก ค่ากำลังไฟฟ้าที่เกี่ยวข้องประกอบด้วย

  • kW หรือ Active Power (Real Power) คือ กำลังไฟฟ้าที่จ่ายให้กับโหลดแล้วได้เป็นพลังงานรูปอื่นได้ เช่น ความร้อน แสงสว่าง หรือพลังงานกล
  • kVAR หรือ Reactive Power คือ กำลังไฟฟ้าที่ใช้ในการสร้างสนามแม่เหล็กของมอเตอร์ หรือหม้อแปลงไฟฟ้า รีเลย์ เป็นต้น
  • kVA หรือ Apparent Power คือ ผลรวมทางเวกเตอร์ของ KVAR และ KW เป็นกำลังไฟฟ้าโดยรวมทั้งหมดที่ต้องจ่าย